Offerte aanvragen voor polis voor ZZP’ers

Als zelfstandig ondernemer wilt u niet veel tijd bezig zijn met verzekeringen. U wilt uw bedrijf laten groeien en de kosten beperken. Wij hebben daarom tegen een betaalbare premie een uitstekende dekking voor uw bedrijf.

Bereken hieronder uw premie

Bereken met onze rekentool volledig vrijblijvend uw premie/offerte voor de aansprakelijkheidsverzekering en vraag een offerte voor andere verzekeringen.

Optie 1 is €250.000,00 per aanspraak en €500.000,00 per verzekeringsjaar. (meest gekozen)
Optie 2 is €500.000,00 per aanspraak en €1.000.000,00 per verzekeringsjaar.
Wilt u inloop meeverzekeren? Bij inloop verzekert u het risico tot een jaar voor de ingangsdatum van de verzekering (datum vandaag – 1 jaar). U betaalt eenmalig voor deze dekking. Deze dekking wordt gekozen als u al langere tijd actief bent als bedrijf en nu de verzekering bij ons afsluit. Kiest u voor de dekking van inloop, dan sturen wij u hier bericht over. De kosten zijn eenmalig 30% van de jaarpremie die u heeft berekend. Voor meer informatie, bekijk deze pdf.
Ik doe de volgende werkzaamheden:
Onderstaande werkzaamheden zijn standaard meeverzekerd.
 • Beveiliging van objecten, terreinen, wijken, winkels, openbare gebouwen, etc.
 • Beveiliging van ziekenhuisafdelingen (zorgondersteuning), GGZ-instellingen (met uitzondering van bewaking op gesloten afdelingen)
 • Alarmopvolging en toegangscontrole (niet particulier)
 • Bewaking met gecertificeerde honden en inzet speurhonden
 • Evenementen- en horecabeveiliging tot 2.500 personen op eigen naam als hoofdaannemer
 • Evenementen- en horecabeveiliging met meer dan 2.500 personen op eigen naam als hoofdaannemer (toeslag & verdubbeling eigen risico)
 • Het geven van opleidingen voor beveiligers en realiseren van veiligheidsplannen
 • Detacheren van personeel bij andere bedrijven
 • Particuliere recherche
 • Transportbewaking (met uitzondering van geldtransport)
 • Controle van te vervoeren ladingen (bijvoorbeeld lading controleren op aanwezigheid van drugs)
 • Cameratoezicht
 • Servicemedewerkers, facilitaire medewerkers (fietssteward, gastheerschap, begeleiden van energiebedrijven, beveiligers zonder diploma onder toezicht)
 • VIP beveiliging op evenementen
 • Bouwplaatsbeveiliging, stations- en of perronbeveiliging en beveiliging van rangeerterreinen (met uitzondering van spoorwegbeveiligers)
 • Receptiediensten
 • BHV’er (zonder dekking voor medische aansprakelijkheid)
Prijs
De éénmalige poliskosten zijn € 12,10 en worden bij de eerste termijn verrekend.
Uw premie zal via een maatwerkcalculatie worden berekend. Vul uw gegevens in zodat één van onze collega's contact met u op kan nemen.

Vraag gelijk uw verzekering aan

Wij kunnen direct een juiste verzekering voor u aanvragen. Daarvoor hoeft u alleen het onderstaande formulier in te vullen. In dit formulier vragen wij eerst uitgebreid naar uw bedrijfsgegevens, zodat wij snel een maatwerkverzekering kunnen aanbieden.

Nadat u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u een verzekeringsvoorstel. Wij lopen deze voor u na en bevestigen het aan u. Wilt u aanvullende opties? Dan doen we u een voorstel op maat.

Optie 1 is €250.000,00 per aanspraak en €500.000,00 per verzekeringsjaar. (meest gekozen)
Optie 2 is €500.000,00 per aanspraak en €1.000.000,00 per verzekeringsjaar.

Eigen risico:
Beroepsaansprakelijkheid: € 2.000,00 per aanspraak (€ 500,00 bij verlies van sleutels)
Bedrijfsaansprakelijkheid: € 250,00 per aanspraak

Bedrijfsaansprakelijkheid: Bovengenoemde tarieven zijn inclusief AVB. (verzekerd bedrag : € 2.500.000 per aanspraak / € 5.000.000 per verzekeringsjaar)
Met beroepsaansprakelijkheid wordt in deze verzekering bedoelt alle aansprakelijkheid voor schade die voorkomt uit het uitoefenen van uw beroep.

(15% toeslag voor niet VVNL-leden alsmede een dubbel eigen risico BAV)
Het gaat hier om het zelf aannemen van evenementen. Bent u als onderaannemer werkzaam op grote evenementen dan kunt u hier met "nee" antwoorden.
Wilt u inloop meeverzekeren? Bij inloop verzekerd u het risico tot een jaar voor de ingangsdatum van de verzekering (datum vandaag – 1 jaar). U betaalt eenmalig voor deze dekking. Deze dekking wordt gekozen als u al langere tijd actief bent als bedrijf en nu de verzekering bij ons afsluit. Kiest u voor de dekking van inloop, dan sturen wij u hier bericht over. De kosten zijn eenmalig 30% van de jaarpremie die u heeft berekend. Voor meer informatie, bekijk deze pdf.
(onder voorbehoud van acceptatie) (De datum mag maximaal 1 jaar in het verleden zijn.)
Let op: u heeft een of meer vragen met ja beantwoord, wij zullen contact met u opnemen voor nadere informatie.
Mededelingsplicht
 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft verzekeraar tevens het recht de verzekering op te zeggen.
 2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
  • de leden van de maatschap;
  • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
  • de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
  • de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en -zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn)- hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer].
 3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, ter hand is gesteld.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (7:928), lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
  • een niet beantwoorde of opengelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord
  • de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.

De volgende tekst is een belanrijk onderdeel van de verzekering die u gaat aanvragen. Leest u deze alstublieft goed door.

U verklaart dat:

1. er geen activiteiten worden uitgevoerd op/ in de navolgende gebieden:

a. binnen de olie-, gas- en/of (petro)chemische sector
b. met betrekking tot kerninstallaties of militaire installaties/ terreinen
c. als zorgbeveiliger binnen de psychiatrische zorg en/of verstandelijk beperktenzorg
d. het gevangeniswezen
e. beveiliging op of langs het spoor

2. er geen activiteiten buiten de Europese Unie worden verricht
3. niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 5 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade
4. niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox

Pre-contractuele informatie
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. De dekking zal uitsluitend ingaan na bevestiging daarvan door Hiscox. De contractstermijn is 12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd conform de algemene verzekeringsvoorwaarden, en is maandelijks opzegbaar. Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. U bevestigt door ondertekening van dit formulier expliciet dat u de algemene- en specifieke verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van deze voorwaarden gelezen en begrepen heeft. Alle informatie is beschikbaar via uw verzekeringsadviseur of op www.hiscox.nl.

Slotverklaring
De verzekeringnemer bevestigt, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat mededeling is gedaan van de feiten en omstandigheden die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden. De verklaringen vormen, tezamen met de overige aan Hiscox verstrekte informatie in dit formulier, de grondslag voor en vormt een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt.

Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.

Zijn er feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen en betrekking hebben op;
En indien deze verzekering wordt gesloten door of mede ten behoeve van een rechtspersoon tevens betrekking hebbende op;
Let op: u heeft een of meer vragen met ja beantwoord, wij zullen contact met u opnemen voor nadere informatie.
Ondertekening voor aanvraag verzekering

Ondergetekende verklaart verzekeringnemer bevoegd te vertegenwoordigen.

Altijd onafhankelijk, betrouwbaar en passend advies

Wij adviseren u graag, wij stellen uw belang voorop en streven er samen met u naar om de beste keuzes te maken Daarnaast hopen wij natuurlijk dat u geen schade heeft, maar in geval van schade is het wel fijn om hierbij geholpen te worden.
Deze hulp biedt Beveiligingspolis.nl.